Page Banner

DELTA MARİNA İŞLETME YÖNETMELİĞİ

MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM

Bu yönetmelik yatlara ve yatçılara hizmet vermek amacı ile Delta Marina’da yatlara ve yatçılara temiz, güvenli ve huzurlu bir ortamda servis verebilmek içindüzenlenmiştir.
Yönetmelik hükümleri Gemyat Delta Marina’dan kısa yada uzun süreli yararlanacak tüm şahıslara ve deniz araçlarına uygulanır. Delta Marina’da bulunan bütün kişi , yat, yatçı, tekne ve araçlar ile yat limanındaki yan ünitelerin işleticileri ve personeli bu yönetmelik hükümlerine ve bu yönetmelikte yetkili kılınan şahısların kararlarına uymayı peşinen kabul etmiş sayılırlar.

MADDE 2- TANIMLAR

Yat ; Gezi, spor ve eğlence amacıyla deniz turizminde kullanılmaya uygun kamarası, tuvaleti olan deniz aracıdır.
Yat sahibi; Yatın sahiplik belgesinde donatan sıfatıyla kayıtlı ayrı ayrı yada topluca tüzel yada gerçek kişileri, yada donatanın yat işletmesi için yetkili kıldığı tüzel yada gerçek kişileri veya yatın/teknenin yönetimini o sırada elinde tutan kiracı, acente ve/veya vekaleti bulunan başka bir şahsı ve/veya mürettebatı ve/veya temsilcisi ayrı ayrı ya da topluca “Yat sahibi” olarak anılmaktadır; Marina ; Yeni turizm limanı Girne adresinde bulunan Marinayı, Marina işletmesi; Gemyat Delta Marina Ltd.i, İşletme Müdürü ; Şirket direktörleri tarafından tayin edilmiş, bu yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili yetkili ve sorumlu şahsı, Marina Güvenlik sahası ; Yatların bağlandığı ve kamuya açık alandan bir güvenlik çiti ile ayrılan, yüzer iskeleler , rıhtımla, dolgu alanlar, yakıt istasyonu, yat çekek alanı otopark yerleri ile yat sahibi , mürettebat ve yat müşterisine ayrılmış sahayı, anlatır.

Yasal Dayanak : KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Yürülükte olan yasa,tüzük,emirname; (83/2007-53/2008-2008 yatlar ve benzeri eğlence turistik teknelerle ilgili ücretler ve kurallar tüzüğü -21/1997 Çevre yasası-fasıl 294

MADDE 3- MARİNADAN YARARLANMA

a-) Bağlama yeri ayrılması :
Yat sahibi yada yetkili kaptanı marinaya giriş yaptığı gün içinde Yatın tüm geçerli sahiplik belgelerini, denize elverişlik belgelerini, sigorta poliçesini ve sözleşme imzalamaya yetkili olduğunu gösterir ve ispat eder yeterlikteki belgeleri (kimlik,pasaport vb.)marina işletmesine ibraz ederek, aynı gün sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Bağlanan tüm yatlarla marina işletmesinin bağlama/kara park sözleşmesi yapması zorunludur.

Sözleşme

Gemyat Delta Marina Ltd.'ye ait işletme yönetmeliğini indirmek için lütfen tıklayınız.  

  İşletme Yönetmeliği

İşletme, kendisi ile bağlama sözleşmesi imzalamış her Yat sahibi’ne Marina’nın deniz alanı içinde yatını bağlayabileceği bir yeri ayırmakla yükümlü olup, ayrılan bağlama yeri Yat sahibi tarafından sözleşme süresince kullanılabilir. Yat sahibi yatını sadece Marina İşletmesi tarafından tahsis edilmiş olan yere bağlamak zorundadır.Yat sahibi kendisine tahsis edilen bağlama yerinden başkasına yanaşamaz ve bağlayamaz. Aksi taktirde ve tüm ikazlara rağmen tahsis edilmemiş yere bağlama yapan yatın sözleşmesi tek taraflı olarak fesh edilir. Herhangi bir para iadesi yapılmaz ve yat marina dışına çıkarılır Yatın denizde bağlanması için bağlama yerinde bir adet tonoz halatı verilir. Yat sahibi yatına yapılacak bağlantıya kendi halatlarını ekleyerek kullanmayı tercih etmesi veya tonoz halatlarından birisini bağlamaması, gevşek bağlaması halinde tüm sorumluluğun kendine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.Her halukârda deniz bağlamasından olabilecek her türlü hasarlardan yat sahibi sorumludur
Bağlama sözleşmesi kira sözleşmesi değildir hiçbir şekilde devredilemez.Sözleşmeler Marina yönetimi ile tekne sahibi tarafından ortak imzalanmış ve üzerinde belirtilen süre için geçerlidir.Sözleşme bitiş tarihinden önce yatın el değiştirmesi ve/veya satılması halinde sözleşmeye mahsuben işletmeye yapılmış olan ÖDEMELERDEN KULLANILMAYAN GÜNLER DÖNEMİNE AİT PARA İADESİ KESİNLİKLE YAPILMAZ.

b-) Marinaya Giriş ve Çıkışlar ile Marina İçerisinde Uygulanacak Kurallar
Taraflar aksine anlaşmadıkları taktirde gerekli halatlar ve usturmaçalar yat sahibi tarafından karşılanacaktır. Yat sahibi bu halatların, usturmaçaların yeterli sayıda olmasından, gerektiğinde değiştirilmelerinden,bakımlarından, kumaşla kaplanmış olmalarından ve kullanımlarından sorumludur. Yatın denizde emniyetle bağlanması için yat sahibi gerekli malzemeleri sağlamayı ve kullanmayı ve kontrolü altında bulundurmayı kabul,beyan ve taahhüt eder.Özellikle teknenin iskeleye tutunmasını sağlayan kıç açmaz halatları tekne sahibinin sorumluluğunda olup tekne özelliklerine uygun seçilmek zorundadır. Marina işletmesine uygun olmayan halatları uygun görülenler ile değiştirip ücretini yat sahibinden tahsil eder.
Pis su tankı bulunmayan yat sahipleri , yatlarında bulunan tuvalet ve banyolarını marina içinde bulundukları sürece kullanamazlar, yatta/teknede bulaşık çamaşır yıkayamaz, deterjan kullanamazlar. Marinanın tahsis ettiği WC, duş grupları ve çamaşırhaneyi kullanabilirler.Aksi tespit edildiğinde deniz ve iskele vb. kirletilen yerin temizleme ücreti yat sahibinden tahsil edilir. Denize kesinlikle kimyasal madde atılamaz. Deniz ve çevre kirliliği hususundaki tüm yönetmeliklere ve yerel yasa ve kurallara sıkı sıkıya riayet edilmemesi ve her halukarda 3 defayı geçen ikazlarda işletme yat sahibi ile imzalamış bulunduğu işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih etmeye yetkilidir.

Fırtına ve olağanüstü hallerde, teknenin halat koparması, iskeleye çarpması ve oluşabilecek diğer hasarlardan, Yatların dar alanlardaki manevrasından kaynaklı diğer teknelere çarpma gücüyle doğabilecek hasar, zarar ve ziyandan ve/veya yan teknelerin halat koparmasından kaynaklı çarpma, batma gibi hasar ve zarar ziyandan, Marina kesinlikle sorumlu değildir. Tekne sahibi teknesinde uygun mapa, anele, kurtağzını bulundurmayı taahhüt eder. Tekneye ait mapa, anale, baba ya da kurtağzının kopmasından kaynaklı doğacak hasarlardan Marina İşletmesi sorumlu değildir.
İşbu Sözleşme ile, Marina Yat sahibi’ne Marina içinde belli bir yeri değil, yatın bağlanmasına uygun herhangi bir yeri ayırmakla yükümlü olmaktadır.. Sözleşme sadece belirtilen teknenin denizde ve karada konaklamasıyla ilgili olup, teknenin yanısıra (tekneye ait olsalar dahi) jetski, zodiac ve benzeri eğlence aletlerini yazın veya kışın denizde veya karada bağlanması veya tutulması hakkını kazandırmaz.. Bu tip malzemeler teknenin güvertesinde emniyetli bir şekilde tutulmak zorundadır..
İşletme, yatlara çekek alanı olarak adlandırılan karadaki alan içinde de yer ayırabilir. Karada yer ayırabilmesi, Yat sahibi ile İşletme arasında bir lift veya çekek sözleşmesi’nin imzalanmış olması koşuluna bağlıdır.
Yata karada yer, İşletme’nin yerleştirme planına göre ayrılır.
İşletme, tehlike durumu dahil, gerekli gördüğü bütün hallerde yatın denizdeki ya da karadaki yerini Yat sahibine haber vermeksizin değiştirmeye her zaman yetkilidir. Yer değiştirme işlemi için İşletmenin Yat sahibinden izin almasına gerek yoktur. Ancak İşletme, Yat sahibine yer değiştirme işlemini nedenleriyle birlikte sonradan ve en kısa zamanda yazılı veya sözlü olarak bildirmekle yükümlüdür. Marina Yönetimi yatın emniyeti, marinayı kullanan diğer kimselerin güvenliği içingerekli gördüğü taktirde , yeniden bağlamak ,yer değiştirmek hareket ettirmek, kaldırmak,denize indirmek veya tekne tamamen boş iken teknenin kurtarılmasına yönelik acil durumlarda yata girmek ve tekneyi hareket ettirmek hakkına sahiptir.

Delta Marinayı kullanan tüm bireyler ve yine yat/tekne sahipleri, yat mürettebatı veya yat müşterisi kapsamına giren herkes, davranış ve eylemleriyle, marinayı, başka kullanıcıları yada herhangi bir kimseyi ses, ışık, görüntü kirliliği, gürültü çıkaran bir motor veya aletin çalıştırılması, toplumun davranış biçimine uymayan hal ve hareketlerde bulunması gibi rahatsızlık verebilecek bir tutumda bulunan ilgili yat/tekne sahibinin sözleşmesini marina işletmesi tek taraflı feshetmeye yetkilidir. Yat sahibi yatını satmak istemesi halinde , yeni alıcının tüm bu yönetmelik kurallarını kabul etmek zorunda olduğunu kabul ve taahhüt eder. Marina direktörlüğünün daha önceden sözleşmedeki yat sahibine yazılı izin vermiş olması halinde, marina yönetimi yer durumuna göre yeni yat sahibi ile yeni sözleşme yapabilir.

Yat sahipleri marinadaki diğer deniz araçlarında meydana getirebilecekleri hasar ve zararların tazmininden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Marinada yüzmek, balık avlamak jet ski deniz araçlarını kullanmak yasaktır. Çevreyi rahatsız edici, kirletici davranışlarda bulunulamaz.

Yat sahibi, kaptanı veya yetkilisi Marina işletmesi personelinden, ustasından veya taşaronlarından Marina işletmesinin yazılı bilgisi dışında hizmet/malzeme talep edemez.

Yat sahipleri ve kaptanları, yatlarını marinada bırakarak ayrılmaları halinde gidecekleri yeri, adresleri ve telefon numaralarını yazılı olarak marina ofisinie vermek zorundadırlar.Yatın giriş anahtarının marinada bulunduğu süre içerisinde, marinanın tespit edilmiş kusur ve ihmali dışında oluşabilecek hiçbir zarar ziyandan marina sorumlu değildir. 3. Kişilere yat / tekne sahibinin yazılı izni olmadan anahtar verilmez.(yazılı izin mail yolu ile de kabul edilir.) İşletme yatın marinada olmadığı zamanlarda boş bağlama yerini başkalarına kullandırabilir ve kendi hasabına gelir elde edebilir.

İşletme ile geçerli bir sözleşmesi bulunan yat sahibi herhangi bir sebepten dolayı değişirse ve kalan günleri nedeniyle eski ve/veya yeni yat sahibi işletmeden herhangi bir ödeme talebinde bulunamaz. Marina yatın/teknenin yeni sahibiyle sözleşme yapmayı onaylaması halinde Yeni yat sahibi işletme ile derhal (7 gün içinde)yeni bir sözleşme yapmak zorundadır. Aksi taktirde eski yat/tekne sahibi doğacak her türlü sorundan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.(Yükümlülüğünü yerine getiren ve teknesini sattığını yazılı beyan eden tekne sahipleri hariç)

Sözleşme, yalnızca imzalandığı süre için ve sözleşmede adı geçen bağlama kütüğü ruhsatnamesindeki tekne için geçerlidir.
Sözleşme süresi içinde teknenin el değiştirmesi halinde sözleşme geçerliliğini yitirir ve sözleşmede anlaşılan hesap kapatılır.
Sözleşme süresi içinde bu kontratı imzalayan yat sahibinin, sözleşme kapsamındaki teknenin yerine başka bir tekne getiremez. Bu sözleşmenin süresi ve yeri ikinci bir tekneye devredilemez.
Marinada teknelerin denize iniş tarihi en erken Mayıs ayı sonudur ve 15 Eylül’de tekneler karaya alınmaya başlanır. En geç Ekim ayı sonunda bütün tekneler dışarı alınmış olur. Sezon kapanır. Marinanın tüm girişimlerine rağmen 1 Kasım itibarı ile tekne sahibinin tutumundan dolayı denizde kalan teknelerin karaya alma işlemlerini Marina bu sözleşmeye dayanarak resen yapar ve tekne sahibi de tüm masrafları %50 cezalı ödemeyi kabul ettiğini taahhüt eder. İşletme ile yıllık konaklama sözleşmesi yapmış ve boyu max. 10mt. olan tekneler, kış sezonunda havanın müsait olması durumunda, 3 günü geçmemek koşuluyla ve haftasonu olması şartıyla, işletmenin belirleyeceği indirimli lift ücretinden faydalanabilirler. Boyu 10mt.nin üzerindeki ve kendi döşekleri veya traileri üzerinde konaklayan tekneler ise havanın müsait olması durumunda, 3 günü geçmemek koşuluyla ve haftasonu olması şartıyla, fiyat tarifesindeki lift ücretine uygulanacak o yıl için geçerli olan iskontodan faydalanırlar Tekne sahibi kış sezonunda hiç bir koşulda işletmeden denizde bağlama yeri talep edemez. Kış sezonu haricinde ise, işletmenin fiyat tarifesindeki indirimsiz rakamlar geçerlidir.

“Yıllık konaklama sözleşmeleri”, süre bitiminden 15 gün evvel, Yat sahibi’nin isteği üzerine karşılıklı anlaşma ile yenilenebilir (sezonluk sözleşmeler hariç). Ücretin peşin ödenmesi halinde katsayılı tarife uygulanır. Kredili ödemelerde peşin tablosunda bulunan değerin 2 katı uygulanır. Uzatılmayan ve/veya biten sözleşmelerin hitamından sonra marinada bırakılan teknelerin sahipleri, tekne marinadan çıkarıldığı güne kadar geçen süre için tekne boyu x tekne eni x gün katsayı x 2 (euro) uyuşulmuş zarar ziyan bedeli olarak ödemeyi peşinen gayri kabili rücü kabul ederler. Yat sahibi sözleşme yenilemeye, imzalamaya ve/veya ödemeye gelmemesi halinde en son imzaladığı sözleşme şartlarında değişiklik olması halinde, bu değişikliklerin sözleşme süresinin bitiminden önce kendisine yeni sözleşmenin yazılı olarak (posta, e-mail, fax) yolu ile gönderilmesi ile eski sözleşmeye ilaveten yeni şartları da kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşmede belirlenen yükümlülüklerini, özellikle ödeme ve/veya sözleşmeyi yenileme yükümlülüğünü yerine getirmeyen yat sahibine ve/veya tekneye karşı işletmenin ilgili tekneyi veya yat sahibine ait başka bir tekneyi hapis veya alıkoyma hakkı saklıdır.

Ayrıca taraflarca imzalanmış sözleşme uyarınca kışlama amacıyla karaya alınacak teknenizin karada konakladığı sürece tapasının açık, takılı, sintine pompası ve akülerin isteğinize bağlı olarak “on” durumda olması sorumluluğu Yat sahibine aittir. Yatın yağmur ve diğer nedenlerle içine su almasına karşı gerekli tüm önlemleri (özellikle su tahliye sistemleri) yat sahibi tarafından alınır. İşletmenin yat sahibinin talebi doğrultusunda verilebilecek ücretli hizmetin dışında yatın suyunu tahliye etme mecburiyeti yoktur.

Kış boyunca yağmur vs. nedenlerle tekne içerisinde ve/veya brandası üzerinde oluşacak su, toz vs. birikintilerinin temizliği, tekneye ve içerisine vereceği zararlar marinanın sorumluluğunda olmayacağından gerekli kontrollerin yapılıp, tedbirlerin önceden alınması ve kış sezonu boyunca bakımı ve diğer tüm sorumluluklar yat sahibine aittir.
Fırtına ve olağanüstü hallerde batma dahil teknenizde olabilecek her türlü hasarlardan, yan teknelerin manevra esnasındaki verecekleri hasar ve zarar ziyandan, ya da yan teknelerin halat koparmasından kaynaklı hasarlardan Marina kesinlikle sorumlu değildir.Yat limanı içerisinde yatın manevrası ve denizcilikle ilgili tüm hizmetler için görevlendirilen kişinin geçerli ve yeterli ehliyete haiz olmasından ve her türlü sonuçlarından yat sahibi sorumludur. Yat sahipleri yatında bulunmadığı zamanlarda, yatını kullanmak için göndereceği 3. Şahısları önceden yazılı marinaya bildirmek zorundadırlar. Yat sahipleri İzin verilmiş 3. Şahısların yatı /tekneyi marinaya bağlama ve ayrılma sırasında, karada park , çekme /atma tamirat , bakım onarım sırasında gerekli emniyet tedbirlerini almama nedeniyle, diğer yatlara ve marinanın araç gereç ve personeline doğrudan veya dolaylı meydana gelecek zarardan tek başına, müteselsilen ve müştereken sorumludur. Yat sahibinin işletme yönetmeliği kurallarına uymaması halinde her türlü zarar ziyan ve maliyetler marinanın mali mesuliyet sigortası kapsamı dışındadır ve marinanın sorumluluğunda değildir. Yat sahibi tarafından yazılı olarak yetkilendirilmemiş kişiler işletme tarafından dışarı çıkarılır.Yat sahibi bu kişilerin marina dışına çıkarılması sebebiyle oluşacak her türlü zarar ve ziyandan işletmeyi sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
Sel, su baskını, rüzgâr, fırtınamsı rüzgar, kuvvetli rüzgar, fırtına, hortum, deprem vb… doğal afetlerden meydana gelecek hasarlar Marina İşletmesinin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında değildir. Sel, su baskını, rüzgâr, fırtınamsı rüzgar, kuvvetli rüzgar, fırtına, hortum, deprem vb… doğal afetlerden karada park halindeki teknelerde meydana gelebilecek düşme, devrilme, kırılma, sürüklenme ve çevresindeki diğer teknelere zarar verme gibi doğacak herhangi bir hasar ve /veya teknenin cam, lumbuz ve vb… ekipmanının kırılması ya da düşerek başka tekneye zarar vermesi Marina İşletmesinin sorumluluğu altında değildir. Yat sahibinin yangın çıkmaması için gerekli tüm önlemleri alması, olası bir yangın durumunda derhal kullanılabilecek uygun standart ve özelliklere sahip yangınla mücadele techizatını bulundurması her yıl kontrolleri yapılmış ve tescil ettirmiş olması zorunludur, kolay erişilebilir bir yerde olmalıdır.

Marina içinde hız sınırlarını işletme belirler, uyarıcı levhaların olmadığı hallerde söz konusu hız sınırı azami saatte 10 km’dir.Bu hıza uymayan araç sahiplerinin araçlarının tesise girişleri yasaklanır.

İşletme, marinadan istifade edecek tüm kullanıcılar, yalnızca park yeri olarak ayrılmış bulunan yerlere park yapabilirler,marina her bir tekne/yat sahibi için tek araçlık park yeri sağlar. Gerektiğinde park yerini kısıtlama hakkını ve misafir araçlar için belirlenecek ve duyurulacak olan ücretleri talep etme hakkını saklı tutar.
Kara trafiğinin düzeni için konulacak tüm kurallara uyarlar.

c-) Çekme / Atma
Marina işletmesi Yatlara/teknelere karada ve denizde olmak saha içinde yer ayırabilir. Karada ve denizde yer ayrılabilmesi , Yat sahibi ile marina işletmesi arasında konaklama sözleşmesinin imzalanmış olması koşuluna bağlıdır.

Çekme-Atma sözleşmesi bir bütün olarak hesaplanır ve peşin olarak tahsil edilir.
Yatın lift ile karaya alınması veya çekilmesi esnasında yatın üzerinde veya içinde hiçbir personel bulundurulmaması istenir. Bu konu yat sahibinin sorumluluğundadır.
Yatın/teknenin çekme /atma işlemi için marina işletmesi tarafından yapılan rezervasyon zamanına uygun olarak hareket etmek zorundadır. Belirlenen saatte çekme veya atma işlemi için yat sahibi tarafından gerekli hazırlığın yapılmaması halinde marina işletmesi işlemi uygun bir zamana erteleyebilir. Bu nedenle oluşacak zarar ziyan tekne sahibine aittir.

Yat denize atılmadan önce yat sahibinin varsa bakiye borcu ödenmesi şarttır. Aksi halde yatın denize atılmaması nedeniyle oluşan zarar ziyandan yat sahibi sorumludur.
Yat ve teknelerin gezer marin travelift ile sudan alınarak karadaki yerine yerleştirilmesi esnasında veya karadaki yerinden alınarak suya indirilmesi esnasında veya başka bir taşıyıcı üzerinden alınmaları esnasında veya başka bir taşıyıcı üzerine konulması esnasında yatın/teknenin çürük yada zayıf kısımlarının kopması yada salmanın omurgadan, omurganın salmadan ayrılması gibi olayların neden olacakları zarar ziyan ve hasarlar marinanın mali mesuliyet sigortası kapsamı dışındadır.
Kullanılan liftin arızlanması veya lifti kumanda eden personelin hatası ve ihmali ile doğabilecek her türlü hasar, zarar , ziyanın marinanın ihmalinden kaynaklandığı mahkeme kararıyla kesinleşmesi halinde marinanın mali mesulyet sigortası kapsamındadır Çekme ve atma işlemi sonunda yatı yat sahibi tarafından teslim almış olduğu kabul edilir

Çekme veya atma işlemi süresince uygun olmayan şartlar (rüzgarın hızı, denizin seviyesi, havanın karanlığı vb.) çekek işleminin başlatılmaması veya yarım bırakılmasından dolayı marina sorumlu tutulamaz.Teknenin ön yelkenleri sökülmeden karaya alınamaz.

MADDE 4. SİGORTA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Marinadan yararlanacak olan yat’ın geçerli ve yeterli bir (tam kasko ve 3. Şahıs mali mesuliyet)sigortasının bulunması zorunludur. Yat sahibi bu konuda gerekli tüm işlemleri yapmakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Sigorta poliçesi örneği , bağlama sözleşmesinin yapılması esnasında marina işletme müdürlüğüne ibraz edilecektir, ibraz edilmemesi halinde dahi yat sahibinin sorumluluğu devam eder. Ayrıca 3. Şahıs mali mesuliyet sigortası ile karşılanamayan zarar ziyandan yat sahibi ve/veya temsilcisi doğrudan ve müteselsilen sorumludur.

Sigorta süresi sona eren ve yenilenmeyen sözleşme kendiliğinden fesih olunur.

Yat sahibi , mürettebatı ve misafirlerinin ve taşeronların kendi yatlarına, ve/veya başka yatlara/teknelere veya marina işletmesinin tesislerine verdiği zarar ziyan
ve hasarlar marina işletmesinin mali mesuliyet sigortası kapsamı dışındadır ve marina işletmesinin sorumluluğunda değildir. Marinada direk veya dolaylı olarak çalışma izinsiz, sigortasız hiç kimse çalıştırılamaz. Herhangi bir tamir işinin yapılması için izin verilenler işe başlamadan önce her türlü yasal izin belgelerini ve üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası poliçesinin bir suretini marinaya vermek zorundadırlar. Marina söz konusu işin teminat tutarını ve kapsamını yeterli bulmasa işe başlanamaz.

MADDE 5. TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞTIRA KURALLARI

Marinanın istihdam ettiği işçilerin ve/veya temsilcisi olduğu firmaların teknelerde yapabileceği işler/tamirler ve bakımlar dışında, marinaya işçi/usta vs. getirilmesi yasaktır. Zorunlu hallerde bu tür girişimler için önce Marina idaresiyle görüşme yapılmalıdır. Marina idaresi bu tip girişimleri onaylamaz veya zorunlu hallerde ve uygun gördüğü şartlarda belli bir ücret karşılığı izin verebilir.

Teknik servis hizmetlerinin marinanın uhdesinde olmaması halinde marina yönetimi dışarıdan , usta, teknisyen, taşeron veya tekne personelinin iş yapmasına izin verebilir. Ancak, bakım onarım ve imalat işlerinde oluşabilecek her türlü zarar ziyan ve hasarlar işletmenin mali mesuliyet sigortası kapsamı dışındadır. İşletmenin kendi personeli tarafından yapılan faaliyetler nedeniyle doğabilecek hasar ve zarar ziyan işletmenin mali mesuliyet sigortası kapsamı içindedir. Veyine yat sahibi veya personelinin veya usta, teknisyen, taşeron çalışanların hasarın oluşumunda kusurlu olduğu tespit edilirse İşletmenin sorumluluğu olmayacaktır.

Marina taşeron çalışma izni karşılığında marina işletim hakları çerçevesinde çalışacak olan kişilerden veya şirketlerden giriş ücreti veya komisyon talep eder. (işletmenin taşarona çalışması için izin vermesi, taşeronun vereceği hizmetlerden kaynaklanan zarar ziyan konusunda marinanın sorumluluğunu doğurmaz.) Teknenize ve marinaya ait 3.şahis mali mesuliyet sigortasinin kusursuz işleyebilmesi için dişaridan eleman getirilemez. Marina personeli dışındaki kişilerin kusur ve hataları nedeniyle gerek iş yapılan tekne gerekse diğer teknelere ve tesise verilecek zararlardan tamamen tekne sahibi sorumludur. Getirilen taşeron ustalarin kimlik ve çalişma izni ve / veya sosyal sigorta dökümlerinin ve varsa çalışacak kişinin özel sigortası giriş esnasinda güvenliğe birakilır. Giriş esnasinda evrak eksikliğinden kaynakli taşeron ustanin çalişmasina yine teknelerin güvenliği açisindan izin verilmeyecektir.

MADDE 6. EK HİZMETLER

Su, elektrik, duş/wc, telefon, fax gibi haberleşme hizmetleri ile bir yatın marinaya varış ya da marinadan ayrılışında yararlanılan palamar botu ve klavuzluk hizmetleri işletmenin genel politikasına göre süreli veya süresiz, ücretli veya ücretsiz olarak verilebilir. Bu hizmetlerin süre ve/veya ücretleri işletme tarafından belirlenir. İşletme ek hizmetlerin niteliği ve niceliği ile bunlara uygulanacak ücretler konusunda yazılı olanlardan öteye Yat sahibine karşı bir yükümlülük taşımaz..

MADDE 7. GÜVENLİK

Marina işletmesinin sağlamış olduğu Güvenlik hizmetlerinin sadece caydırıcılık özelliği taşımaktadır.Güvenlik hizmetlerinin sadece bir önlem niteliği taşıması nedeni ile İşletme, Marina’da (karada ve/veya denizde) meydana gelebilecek, yatın veya kayıtlı ve kayıtsız envanterindeki malzemelerin, treyler, oturak, yastık ve örtüler de dahil olmak üzre, kısmen ya da tamamen çalınması, kaybolması, hasar görmesi ile Yat sahibinin, yaralama,yaralanma, öldürme ve terör olaylarından dolayı uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zarar, ziyan ve hasardan sorumlu tutulamaz.

MADDE 8. ÖDEME

Yat/Tekne sahibi/sorumlu kişi, ödemeleri nakit veya kredi kartı ile yapabilir. İşbu sözleşmede belirtilen yat sahibinin ödeme yükümlülüğü sözleşmedeki esaslı unsurlardan biri olup, ödemenin zamanında yapılmaması ve/veya geç yapılması halinde, herhangi bir ihbara gerek olmaksızın işletmeye, teknenin ve/veya yatın gerek karada gerekse denizde bulunduğu süre içerisinde gerek işbu teknenin yer işgal etmesinden dolayı gerekse eksik evrak , yanlış beyan, konaklama veya hizmet bedellerinin ödenmemesinden doğan hapis hakkı saklıdır ve uyuşulmuş veya uyuşulmamış zarar ziyan bedellerini ödeme yükümlülüğü doğacaktır. Konaklama tarifesi KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının tasdik edilmiş tarifeye uygun olarak ödenir. Bu ücretler gereklerine uygun olarak her yıl yeniden belirlenir. Yıllık kontrat onaylama resmi harçları için oluşturulan dosya masrafı 75 euro kontrat tutarına ilave edilir.

MADDE 9. KAPORA (ÖN ÖDEME)

Gemyat Delta Marina yönetimine rezervasyon yaptırmak amacıyla avans bırakmak isteyen müşteriler veya müşteri adayları kapora bırakabilirler. Ancak bunun süreli olması şartı vardır. Bu süre her halükarda bir yılı geçemez.

MADDE 10. BAĞLAMA VE KARA PARK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Delta Marina da bulunan ve marinayı kullanan tüm Yat sahibi ve misafirlerin marinada bulunduğu ilk andan itibaren işletme tarafından koyulan kuralların tamamının kabulü ve uyulması yükümlülüğü vardır. Yat sahibi işbu yönetmelik hükümleri gereğince sorumluluğu altındaki kişilerin işletme kurallarına aykırı davranış ve uygulamaları, akde muhalefet sebebi teşkil eder. Bu durumlarda sözleşme veya sözleşmeler marina işletmesi tarafından herhangi bir ihtar ve ihbarda bulunma yükümlülüğü bulunmaksızın Marina tek taraflı irade beyanıyla fesh eder.. işletme yönetmeliğine aykırı davranışlarla sözleşmenin feshi durumunda ödenmiş hizmet bedelleri ve alınmış peşin ödemeler ve avanslar varsa iade edilmez. Ayrıca işletmenin maddi manevi tazminat hakları saklıdır. Yat/tekne sahibi yönetmelik kurallarını ihlal nedeniyle meydana gelecek fesihten dolayı hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

Marina yönetimi tek taraflı irade beyanıyla yat sahibi ve diğer kullanıcıların herhangi bir sebeple oluşan borçlarını işletmeye tamamen ödemedikçe, işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir. Ve yine her halükarda 1 yıl sure ile sözleşmesini yenilemeyen, yükümlülüklerini yerine getirmeyen, yat sahibi ve diğer yetkili kullanıcıların yat/tekne nerede bulunursa bulunsun üzerinde hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmadan, herhangi bir mahkeme kararına,hüküm ve karar istihsaline gerek kalmaksızın genel veya özel yasal ipotek tesis etmek ve hapis hakkını kullanmak yetkisini saklı tutar; üzerinde hapis hakkı kullanılan malı/tekneyi/yatı söz konusu borçlar ödeninceye kadar, yat sahibine işletme yedinde iken 3. Kişilere satılmış ise dahi yeni malike teslimden imtina eder.
Sözleşmenin sona ermesi ve kullanıcı tarafından yenilenmeyeceğinin belirtilmesi veya işletme tarafından sözleşmenin feshi halinde kullanıcı aynı gün marinayı tüm araçlarıyla birlikte terk etmesi zorunludur. Aksi taktirde yatın sözleşmede belirtilen alan değerinin her metrekaresi için günlük bağlama birim fiyatıyla birlikte günlük 75 euro tazminat ödemekle yükümlüdür.

Yat sahibi borcunu ödeyinceye kadar, Marina bağlı bulunduğu Liman başkanlığından seferden men kararı aldırıp, yatın marina/liman dışına çıkmasına müsaade etmeyebilir.Sözleşmenin taraflarca imzalanmasının ardından kullanıcının kendi isteği ile sözleşmeyi feshi durumunda işletme müşterinin peşin ödemiş olduğu tutarın kalan süreye ait olan kısmının kullanıcıya iade etmeme hakkına sahiptir.

MADDE 11. GENEL ŞARTLAR

Delta Marinanın tüm kullanıcıları bu sözleşmede belirtilsin veya belirtilmesin işletmenin koyduğu veya koyacağı tüm kurallara ve uygun gördüğü zamanlarda tadil edeceği genel ve özel şartlara uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

Delta Marina, Marinadaki emniyetli ve verimli işleyiş için ve yönetimi için gerekli görürse düzeltme yapma hakkını saklı tutar. Bu düzeltme ve eklemeler Tekne sahibine tebliğ edildikten sonra geçerli olur. Yapılan bildirimler yat/tekne sahibine bizzat bildirilmekle, sözleşmede belirtilen adresine (yada bilinen bir ticari kuruluş ikametgahına )posta yada kurye ile yollanması veya telefon mesajı ile yollanması veya e-mail (elektronik posta) adresine veya Delta Marina web sayfasında ilan edilmekle ve/veya yatın/teknenin göze çarpan bir yerine iliştirmekle tebliğ edilmiş sayılır.

MADDE 12. ÖZEL ŞARTLAR

Marina bağlama ve çekme/atma sözleşmesi’nin ayrılmaz bir eki durumundaki işbu yönetmeklik sözleşme imzalansın veya imzalanmasın teknesi/yatı ile marinada bulunan giriş yapan TÜM TEKNE sahipları için bağlayıcı olup, tüm tekne sahipleri işbu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.Marina Web sayfalarında yayınlanmış olması marina ofislerinden istenildiğinde temin edilebileceği cihetiyle aleniyet kazandığı hususuna binaen teknesini marinaya getiren tekne sahibi, sözleşmeyi imzalamamış olsa dahi, teknesinin marina içinde bulunmasının işbu yönetmelik hükümlerine uyması için yeterli olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

Teknesi ile marinaya giriş yaptığı halde sözleşmesini imzalamamış olan TEKNE SAHİBİ, kalacağı döneme ilişkin olarak hesaplanacak deniz kara bağlama bedelinin sözleşme imzalandığı ve/veya ödeme yaptığı tarihte yürürlükte olan fiyat tarifesinden hesaplanacağını ve bu hesapla (katsayı) bulunacak tutarı Marina işletmesine ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşmenin tüm maddeleri marinanın imkan ve kabiliyetleri ile sınırlıdır.

MADDE 13. UYUŞMAZLIKLAR

İşbu yönetmelik toplam 11 maddeden oluşmaktadır. İşbu yönetmeliğin yorumunda ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta yetkili yargı mercileri KKTC Mahkeme ve icra daireleridir.

Gemyat Delta Marina Ltd.’in tekne/yat bağlama ve çekme / atma sözleşmesinin ayrılmaz bir eki olan işbu marina genel işletme yönetmeliğini okudum ve yazılan şartlara uymayı aynen kabul ettim.

Loading